Óvodai felvételi közlemény

Óvodai felvételi közlemény

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2022/2023-as nevelési évre

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évre a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda évkezdésének időpontja 2023. szeptember 1. 

A beiratkozás ideje: 2023. április 20. – 2023. április 21. 9.00 – 16.00 óra között. 

Beiratkozni a 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50. szám alatt lehet.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1) bekezdés).

A gyermekek óvodai felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49. § (1) bekezdése rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2) bekezdés). 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Kötelező beiratkozni a 2023. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltő gyermekeknek.

Jelentkezhet az a gyermek, aki 3. életévét 2023. december 31-ig betölti.

Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.


Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Beiratkozás ideje:
2023. április 20. – 2023. április 21.
9,00 – 16,00 óra között.

Helye:
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Az óvodai felvételi körzetek a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozóan megegyeznek Ötvöskónyi község közigazgatási területével.

Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év augusztus 31. napjáig, a nyári zárás kivételével folyamatosan tart nyitva.

A nyári zárva tartás időpontja: 2023. július 31. napjától 2023. augusztus 25. napjáig.