Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban

PÁLYÁZATI ADATOK:

A kedvezményezett neve: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
A projekt címe: EFOP 2.4.1-16-2017-00099 „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban ERFA”


Támogatás összege: 198.802.155 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 31.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

A pályázat 2019. januárjában támogatói döntésben részesült, így lehetővé vált a támogatási kérelemben vállalt feladatok és célok elérése.

A projekt átfogó célja a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új lakóházak építésével, felújított szociális bérlakások kialakításával a lakhatási mobilizáció támogatásával. A támogatási kérelem az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez.

Ennek során megvalósul a célterületen az ott élők lakhatási feltételeinek javítása a fokozatosság elvének betartásával. A megvalósítás 7 lakóépületben kialakítandó 4 célterületi lakás felújításával, és 3 lakás integrált lakókörnyezetben történő kialakításával történik meg. A lakások kialakítása során fontos, hogy a tervezés fázisától fogva összeegyeztetésre kerülnek az infrastrukturális fejlesztési elemek az egyéni és családi lakhatási fenntartási képességekkel. Cél emellett, hogy az elért komfortfokozat drasztikus fenntartási kötelezettség-emelkedéssel ne járjon, a lakbérek esetében maximum az infláció mértékével.

A program során új építés keretében kialakításra kerül a szegregátum területén egy Szolgáltató pont. A szolgáltató pontban a direkt és indirekt célcsoport számára főzési, mosási és tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, valamint a két fő szociális munkás és a start asszisztens elhelyezése is itt biztosított.

A programban a Szolgáltatóház kialakítása – felújítással is megtörténik integrált területen, a volt iskola épületében. A szolgáltatóház funkciói és kialakítása szorosan illeszkedik a EFOP 1.6.2 támogatási kérelem Megvalósíthatósági Tanulmányában és Közösségi beavatkozási tervében rögzített tevékenységekhez: képzések, közösségi programok és rendezvények.

Cél, hogy a EFOP-2.4.1 keretében fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága, a lakóházak minősége olyan mértékben fog javulni, hogy a fizikai szegregáció enyhüljön, és az egyes EFOP tevékenységek folytán a társadalmi leszakadás jelentősen mérséklődjön. E fejlesztések együttes eredményeként az érintett településrész telepekre jellemző adottságai a lehető legkisebb szintre mérséklődjenek, a település integrált lakókörnyezetéhez minél jobban közelítsenek.

A célterületen a EFOP-1.6.2 keretében a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket valósít meg a konzorcium.

Az egyéni és a közösségi fejlesztéseken keresztül a településrészen élő teljes lakosság bevonásra kerül a programokba, így a lakhatási beruházások mindannyiukat érintik. Cél, hogy a szegregátum minden lakosa számára elérhetőek legyenek a lakókörnyezet javítását célzó beruházások által létrejött közösségi terek, a szolgáltató pont és-ház.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA:

A szegregátum olyan lakóterületi egységgé váljon, mely a községi átlag szintjét képes elérni, és mind a közterületi, mind a lakófunkciók tekintetében a minőségi lakhatási feltételeit biztosítani tudja. Ezzel párhuzamosan a fejlesztés eredményeként a lakók financiális képességeikre tekintettel nem kerülnek olyan helyzetbe, melyben lakhatásuk ellehetetlenül.

A projekt célja a EFOP-2.4.1 projekt keretében megcélzott szegregátumban:

  • lakhatási körülmények javítása;
  • lakókörnyezet javítása, a terület rendezése;
  • a lakások hosszú távú fenntartásának megalapozása
  • akcióterületről kifelé irányuló mobilizációja