Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáró

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja szerint a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. Az 51. § (3) bekezdés értelmében a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

A fentiek alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 • környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása;
 • önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében;
 • együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;
 • környezeti állapot évenkénti elemzése.

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és ezek végrehajtási rendeletéi teremtik meg. A környezet tisztasága az önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes munkájának eredménye.

Területhasználat:

Ötvöskónyi település közigazgatási területe 27,71 km2, azaz 2771,1 ha, melyből belterület 150,63 ha, külterület 2449,45 ha, zártkert 171,02 ha.

Részletezve művelési áganként:

 • szántó terület nagysága 1528,31 ha,
 • erdőterület 711,1 ha,
 • rét, legelő 92,67 ha,
 • gyümölcsös 55,65 ha,
 • halastó 30,29 ha,
 • kert 31,64 ha,
 • szőlő 36,91 ha,
 • fásított terület 1,32 ha,
 • nádas 0,55 ha,
 • művelés alól kivett terület 282,66 ha.

Potenciális szennyező források

A településen dögkút nem üzemel. A közterületen elhullott állatokat az önkormányzat az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel szállíttatja el. A település területein bár elszórva találhatunk elhagyott hulladékot, nincs illegális hulladéklerakó. Ötvöskónyi közigazgatási területén ismert, kármentesítést igénylő talajszennyeződés nem található.

Hulladékgazdálkodás

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelete határozza meg az Ötvöskónyi község közigazgatási területén belüli a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, igénybevételének módját és feltételeit. Ötvöskónyi közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis - Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) - amely közszolgáltatónak minősül - (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Ötvöskónyi község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2014. július 1-től 2019. március 24. napjáig a közszolgáltatási szerződés alapján. A Közszolgáltató biztosítja a szerződés időtartama alatt a település egész területére kiterjedő, háztartásonként! 52 ürítés/év gyakoriságú, szabványos zárt hulladékgyűjtő edényzetben kihelyezett települési hulladék összegyűjtéséhez és szállításához szükséges feltételeket. A közszolgáltatási díj fedezetet nyújt az évi kétszeri lomtalanítási akció lebonyolításához, illetve évi két alkalommal elektronikai hulladék elszállítására. A Közszolgáltató biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést két darab (Eötvös utca 1. szám alatti ingatlan északi oldala melletti közterület, Kónyi utca 2. szám alatti ingatlan déli oldala melletti közterület) 4 frakciós hulladékgyűjtő szigeten, valamint a hulladékgyűjtő szigetek szállítási naptár szerinti ürítését.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás házi komposztáló edényeket kapott 2014. év végén, melyet a kistérségen belül lévő családi ház tulajdonosok kaptam meg, igénylés alapján. Ötvöskónyi község 32 db komposztáló edényt kapott.

Talajvíz és ivóvízellátás

A település az ivóvizet a Nagyatádi Kistérségi Vízműről kapja. A nagyatádi vízmű, feltárt vízkészlet mennyisége: 8770 m3/d, a vízkészlet minősége II. oszt. rétegvíz, a vízellátó mű mértékadó kapacitása 6000 m3/d, az engedélyezett átlagos vízkivétel 2800 m3/d. A nagyatádi vízműhöz 8 db termelőkút tartozik, az 1/a. számú fúrt kút mélysége 220 m, létesítésének éve 1993., nyugalmi vízszintje (-) 3,3 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 1000 l/p, a beépített szivattyú típusa GRUNDFOS SP 46-5, védőterületének nagysága 70x120x70x100 m. A 2. számú fúrt kút mélysége 81 m, létesítésének éve 1972., nyugalmi vízszintje (+) 0,8 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 660 l/p, a kútban jelenleg nincs szivattyú, védőterületének nagysága 70xl20x70x 100 m. A 3. számú fúrt kút mélységé 220,2 m, létesítésének éve 1971., nyugalmi vízszintje (-) 2,0 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 200 l/p, a beépített szivattyú típusa Grundfos-SP-14-10, védőterületének nagysága 100 X 114 m. A 5. számú fúrt kút mélysége 260 m, létesítésének éve 1972., nyugalmi vízszintje (+) 5,8 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 870 l/p, a beépített szivattyú típusa Grundfos-SP-46-8C, védőterületének nagysága 100 x 114 m. A 7/b számú fúrt kút mélysége 85 m, létesítésének éve 2000., nyugalmi vízszintje (+) 2,8 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 600 l/p, a kútban jelenleg nincs szivattyú, védőterületének nagysága 100 X 114 m. A 8. számú fúrt kút mélysége 330 m, létesítésének éve 1979., nyugalmi vízszintje (+) 9 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 430 l/p, a beépített szivattyú típusa Grundfos-SP-30- 6, védőterületének nagysága 100 x 50 m. A 9. számú fúrt kút mélysége 220 m, létesítésének éve 1980., nyugalmi vízszintje (-) 0,8 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 680 l/p, a beépített szivattyú típusa Grundfos-SP-30-8, védőterületének nagysága 100 X 50 m. A 10. számú fúrt kút mélysége 80 m, létesítésének éve 1988., nyugalmi vízszintje (+) 2,8 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 660 1/p, a kútban jelenleg nincs szivattyú, védőterületének nagysága 100 x 50 m. 2013-ban az értékesített ivóvíz mennyisége 24100 m3 volt. A nagyatádi ivóvízbázis védelme érdekében a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - mint I. fokú hatóság - 2595-4/2012-11420 számú határozatával belső védőterületet, védőidom külső övezetét és hidrogeológiai övezet „A" és „B" zónáját jelölte ki.

A védelem alá helyezett vízkészlet:

 1. Típusa: rétegvíz
  Víztartó kőzetösszlet: a Vll/b és a X. számú vízmű kutak pleisztocén rétegekben tárolt vízkészletet csapolnak meg. A kőzetösszlet jó vízvezető képességű apró-középszemcsés homok, agyag, homokos agyag. Védelem alá helyezett víztermelés: 650 m3/nap

 2. Típusa: rétegvíz
  Víztartó kőzetösszlet: az l/a, III., V., Vili., IX. számú vízmű kutak felső pannon rétegekben tárolt vízkészletet csapolnak meg. A 10-20-30 m vastag homokrétegeket agyag, homokos agyag rétegek választják el egymástól.

Védelem alá helyezett víztermelés: 3 450 m3/nap
Nagyatádról Ötvöskónyinak átadott vízmennyiség 2014-ben összesen: 29 368 m3 Nagyatádról Ötvöskónyinak átadott vízmennyiség 2015. január - október: 19 155 m3 Értékesített, számlázott vízmennyiség 2014. évben: 22.520 m3.

Szennyvízkezelés

Nagyatád város, Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály és Tarany községek 2008. április 10. napján Nagyatád és térségének szennyvízelvezetési és kezelési feladatainak megoldása érdekében megalakították a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulást. A tagi települések a meglévő szennyvízelvezető csatornahálózatot és a nagyatádi szennyvíztisztító telepet a KEOP 1.2.0/2F projekt keretében lehívható Európai Uniós források igénybevételével fejlesztették és bővítették. A beruházás eredményeként a szennyvíztisztító telep üzembe helyezése 2015. augusztus 17-én, a csatornahálózat üzembe helyezése pedig 2015. október 29-én megtörtént. Ötvöskónyiban a bekötések száma 271 db, a gerincvezeték 4713 fm, a nyomóvezeték 7760 fm és 2 db átemelő működik. A vezetékes szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat a településen a DRV Zrt. látja el.

Levegőminőség

A település környezetében légszennyező forrásként a településen áthaladó nagy forgalmú 68-as számú főút tekinthető.

Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település külterületi részein.

Energiagazdálkodás

Az elektromos energiaszolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Az ellátottság teljes körű. A gázszolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. A jelenlegi lakásállomány 50-60 %-a kapcsolódott rá a gázvezetékre.

Települési zöldfelületek és természeti környezet

A település zöldterületeihez tartoznak:

 • járdák és úttestek közötti zöldsávok, melyek gondozása kétféle módon történik. Magántulajdon esetén az ingatlantulajdonosok végzik, a fű nyírását előkertek gondozását, az önkormányzati területeken az önkormányzat végezteti el a rendszeres gondozást.
 • sövények és fasorok,
 • köztemető,
 • egyéb zöldterületek.

A település közterületeinek, közparkjainak tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik, melynek során a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével, virágágyások beültetésével, gondozásával biztosítja a környezet elvárt színvonalú megjelenését. A köztemető tisztántartásáról a Somogy Temetkezési Kft. gondoskodik.

A település belterületi részein a polgármester a hivatal munkatársával évente több alkalommal is bejárást tart, melynek során megtekintik a település árkainak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, környezetének rendezettségét.

Minden évben sor kerül felszólító levél kiküldésére az érintettek részére ingatlanjaik környezetének rendbetételére, a szükséges kaszálási és egyéb feladatok elvégzésére.
A településen országos jelentőségű védett terület nincs.

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, mely nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz.

Ötvöskónyi, 2017. december 21.

Pusztai László
polgármester