Cikkek

Tájékoztatás

Tisztelt Felhasználók!

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban korábban több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően nem töltötték le, és a beküldést követően nem tudják már elérni az űrlapot. Eddig csupán az önkormányzattól lehetett ilyen esetben irat másolatot igényelni.  

Az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztéseként az önkormányzat által publikált, az ohp felületen elérhető űrlapok beküldését követően a beküldő tárhelyére olyan KRX kiterjesztésű csomag érkezik az ASPONALLO elnevezésű hivatali kapuról, amely tartalmazza a következő fájlokat:

  • a kitöltött és hitelesített űrlap PDF változata, 
  • XML formátumú elektronikusan feldolgozható űrlap változat
  • a csomag metaadatait, amely XML formátumban tartalmazza a feladót, a címzettet, a készítés dátumát és tárgyát

A krx csomag tartalmáról kicsomagolásának módjáról a magyarorszag.hu oldalon részletes leírás található

a   https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/iform_etan.html?highlight=krx címen a

2.6.1   „Az elmentett KRX csomag tartalma” fejezetben.  

Jelenleg a tárhelyre beérkezett üzenet Dokumentum típusa és leírása aspDok. Folyamatban van ezen mezők tartalmának módosítása annak érdekében, hogy az érintett önkormányzat és a beküldött űrlap is azonosítható legyen.

 Kérjük, hogy a fenti információkról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

ASP Központ

Határozat kivonat

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 12.-Í nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Ötvöskónyi Közséu Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2019. (III. 12.)
önkormányzati határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról.


Óvodai beíratás időpontja

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2019/2020-as nevelési évre

Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda évkezdésének időpontja 2019. szeptember 1. A beiratkozás ideje: 2019. április 23. – 2019. április 24. 9.00 – 16.00 óra között. Beiratkozni a 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50. szám alatt lehet.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt. 8. §).

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49. §-a rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik, az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Jelentkezhet az a gyermek, aki 3. életévét 2019. december 31-ig betölti.

Óvodába felvehető az az ötvöskónyi gyermek, aki a 3. életévét 2019. augusztus 31-ig betölti.

Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek:

  • születési anyakönyvi kivonat,
  • egészségügyi kiskönyv,
  • oltási lap,
  • a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
  • Taj kártya,
  • mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!)

 A felvételi döntésről az óvodavezető 2019. május 24-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket. A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Beiratkozás ideje:

2019. április 23. – 24.

9,00 – 16,00 óra között.

 

Helye:

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Az óvodai felvételi körzetek a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan megegyeznek Ötvöskónyi község közigazgatási területével.

Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év június 23. napjáig, illetve július 22. napjától augusztus 31. napjáig folyamatosan tart nyitva.

A nyári zárva tartás időpontja: 2019. június 24. napjától július 21. napjáig.

Hirdetmény

Értesítjük Ötvöskónyi község lakosságát, hogy a 2019. évi szervezett formájú 
EBEK VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
 védőoltására, VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSÉRE
az alábbi helyeken kerül sor:
 

O L T Á S

Helye

Dátum

Időpont

Művelődési ház

   05.16.    (csütörtök) 

16.30 – 18.00

Kónyi-puszta

   05.16.    (csütörtök)  

18.00 – P Ó T O L T Á S

Helye

Dátuma

Időpontja

Művelődési ház

    05. 17.     (péntek)

17.00 – 18.00Az oltás díja: 4.000 Ft/eb
A féregtelenítés ára (1 db tabletta minden 10 ttkg kutyasúlyra): 100 Ft/tabletta
Sorszámozott oltási könyv (első alkalom, kölyökkutyáknak): 600 Ft/könyv
Elvesztett oltási könyv pótlása: 1.000 Ft/db
A mikrochip beültetés díja: 4.000 Ft/eb                                                                                


Háznál történő oltás esetén, egyeztetés a 0630/9844698-as telefonszámon.


Oltásra kerülnek:
Egészséges ebek (vemhes és szoptatós is); Három hónap feletti még be nem oltott ebek; Az előző évben oltott ebek; Az oltatlan ebek.


Oltás nem adható: beteg ebek, embert harapott (14 napon belül) és emiatt hatósági megfigyelés alá vont ebek.


Felhívjuk a lakosság figyelmét, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.


Dr. Gibizer Péter s.k. állatorvos                    dr. Varga Katalin s.k. jegyző 

Ösztöndíj pályázatok

"Rinyamenti közösség az Emberekért" című, EFOP-1.5.3-16.2017-00059 azonosító számú projekt keretében a felsőoktatásban tanulók részére a 2018/2019. tanév tavaszi félévére meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatok!

Pályázati felhívás itt letölthető!